Kalendarium

Czwartek, 2021-06-17

Imieniny: Laury, Leszka

Statystyki

 • Odwiedziny: 138540
 • Do końca roku: 197 dni
 • Do wakacji: 8 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 35 w Częstochowie

e-mail: sp35@edukacja.czestochowa.pl

tel. 34 360 53 03

Oddział przedszkolny na rok szkolny 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 16.02.2021 godz.8:00

do 26.02.2021 godz.15:00

-

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021 godz.8:00

do 19.03.2021 godz.15:00

od 07.06.2021 godz.8:00

do 11.06.2021 godz.15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2021

do 09.04.2021

od 07.06.2021

do 18.06.2021

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.04.2021

godz. 8:00

23.06.2021

godz. 15:00

5.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia

od 19.04.2021 godz. 8:00

do 27.04.2021 godz. 15:00

od 24.06.2021 godz. 8:00

do 28.06.2021 godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2021

godz. 8:00

30.06.2021

godz. 15:00

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkolaznajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

Otwarcie strony internetowejdlanowych kandydatów nastąpi 8 marca 2021 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 19 marca 2021 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

 

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru również w terminie do 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 8 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

 

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego  tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 

Ogólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2021/2022

 

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 1. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.
 2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie.
 3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkolaznajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
 6. Osoby niemające dostępu do Internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówkiwychowania przedszkolnegoi wypełniają go odręcznie.
  1. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola- niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboruw terminie od 8 marca 2021 r. godz. 9.00 do 19 marca 2021 r.do godz. 15.00.

(SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00  w dniu 08.03.2021 r. – do tego czasu nie będzie możliwe logowanie)

 1. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 2. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
 3. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 4. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 5. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 6. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 8. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona tradycyjnie, z wyłączeniem systemu elektronicznego, tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wniosek.
 9. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą mogły brać udział w rekrutacji uzupełniającej, tylko do tych placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami.
 10. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest uzależniona od wieku, liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.
  1. 18.  W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących kryteriów i stanowi ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania.
  2. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe w Częstochowie, któremu gmina Częstochowa ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Częstochowy o nieprzyjęciu dziecka.
   1. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Prezydent Miasta Częstochowy pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny, które może przyjąć dziecko, przy czym informacja ta zostanie przesłana przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej.

21. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. 

 

 KRYTERIA REKRUTACJI DOSTĘPNE DO POBRANIA POD PONIŻSZYM LINKIEM:

http://www.czestochowa.pl/page/6855,rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-i%C2%A0oddziaLOw-przedszkolnych-w%C2%A0publicznych-szkoLach-podstawowych-na-rok-szkolny-20202021.html

 

 

Kryteria naboru

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowa

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Rodzaje odpowiedzi

Liczba

 

punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria podstawowe (ustawowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak

100 pkt

 

1

Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Nie

0 pkt

 

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze

Tak

100 pkt

 

 

 

 

 

 

 

względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o

 

 

 

2

Niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia

 

 

 

 

 

 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

Nie

0 pkt

 

 

 

 

 

 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127, poz. 721, z późn. zm.)

Odmawiam odpowiedzi

0 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

Tak

100 pkt

 

 

 

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27

 

 

 

 

 

Nie

<p clas